June 2017

June 07, 2017

European Development Days 7-8 June 2016, Brussels

...   Read more

June 09, 2017

Final Steering Committee of the TBT Programme, June 9th 2017, Brussels

...   Read more

June 30, 2017

TBT Programme will close by June 30, 2017

...   Read more
TBT Programme, Avenue de Tervuren 32, box 31 - 1040 Brussels - Belgium - Tel: +32-2 739 00 00 - Fax: +32-2 739 00 09 - e-mail: contact@acp-eu-tbt.org - www.acp-eu-tbt.org